secostav.sk
true
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY1
 
podľa ustanovenia § 7 zákona č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku“)
 
 
ZÁKAZNÍK1:
Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Zákazník“)
 
Číslo objednávky2:
 
týmto v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku 
 
odstupujem
 
od zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi mnou, ako Zákazníkom, a spoločnosťou SECOSTAV s.r.o., so sídlom Mierová 1749/6, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 54 659 817, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 162119/B, ako poskytovateľom, dňa___________3 a žiadam o zaslanie ceny zaplatenej za produkt na bankový účet uvedený v záhlaví tohto formuláru4.
 
V___________, dňa____________

_________________________
(podpis)
 
 
 
____________________________________
  1. Odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku máte právo len do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Ak boli služby, ktoré sú predmetom zmluvy už vykonané, nie je možné od zmluvy odstúpiť.
  2. Vyplní zákazník
  3. Uveďte deň zadania objednávky
  4. Platí len v prípade, ak bola platba za služby už zo strany Zákazníka vykonaná. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada ceny za služby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.