secostav.sk
true
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
 
1. PREAMBULA
 
1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností pri vykonávaní Stavebných prác Zákazníkovi (tak ako sú tieto pojmy definované nižšie) ponúkaných a prezentovaných na webovej stránke poskytovateľa, spoločnosti SECOSTAV s.r.o., so sídlom Mierová 1749/6, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 54 659 817, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 162119/B (ďalej len „Poskytovateľ“) www.secostav.sk (ďalej len „webová stránka“).
1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú spolu s podmienkami ochrany Osobných údajov (ako je tento pojem definovaný nižšie) dostupnými na stránke https://secostav.sk/spracuvanie-osobnych-udajov, prípadne s ďalšími dokumentmi, dostupné na webovej stránke Poskytovateľa, ako aj na nahliadnutie v sídle Poskytovateľa.  
1.3. Poskytovateľ s týmto vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VOP, a to najmä, ale nie výlučne, v prípade zmeny právnych predpisov, výkladu právnych predpisov, zmeny v ponúkaných službách alebo v charaktere poskytovaných služieb alebo akejkoľvek inej zmeny, ktorá by mala vplyv na znenie týchto VOP. Akúkoľvek zmenu VOP Poskytovateľ bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke. 
 
 
2. DEFINÍCIE
 
2.1. „Cenou“ sa rozumie konečná odplata za vykonanie Stavebných prác určená spôsobom podľa Zmluvy.
2.2. „Cenovou ponukou“ sa rozumie nezáväzná ponuka ceny za poskytnuté Služby, ktorú Poskytovateľ zasiela Zákazníkovi na základe Objednávky.
2.3. „Objednávkou“ sa rozumie objednávka Služieb ponúkaných Poskytovateľom, ktorú Zákazník zadáva prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonicky.
2.4. „Osobnými údajmi“ sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. 
2.5. „Nariadením GDPR“ sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2.6. „Stavebnými prácami“ sa rozumejú služby, najmä rekonštrukcie bytov a domov, ktoré poskytuje Poskytovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorých vykonanie je predmetom Zmluvy.
2.7. „Poskytovateľom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
2.8. „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
2.9. „VOP“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.2 VOP.
2.10. „webová stránka“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
2.11. „Zákonom“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.12. „Zákazníkom“ sa rozumie subjekt (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorej Poskytovateľ na základe Zmluvy dodáva Produkt.
2.13. „Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku“ sa rozumie  zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.14. „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o dielo uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa Zákazníkovi vykonať Stavebné práce a zároveň záväzok Zákazníka zaplatiť za tieto Stavebné práce dohodnutú Cenu.
 
 
3. OBJEDNÁVKA STAVEBNÝCH PRÁC A ICH VYKONANIE
 
3.1. V prípade záujmu Zákazníka o vykonanie Stavebných prác Zákazník kontaktuje Poskytovateľa prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonicky. Následne sa Strany podľa potreby dohodnú na obhliadke priestorov a na podmienkach, za ktorých majú byť Stavebné práce vykonané. Po vykonaní obhliadky (ak je potrebná) zašle Poskytovateľ Zákazníkovi Cenovú ponuku, prijatím ktorej sa Zmluva považuje za uzatvorenú. 
3.2. Stavebné práce vykoná Poskytovateľ podľa Zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Zhotoviteľ je oprávnený na svoju zodpovednosť vykonaním Stavebných prác poveriť inú osobu (svojho zamestnanca alebo tretiu osobu), pričom táto osoba spĺňa všetky zákonné predpoklady požadované na vykonanie Stavebných prác.
3.3. Pri vykonaní Stavebných prác je Zákazník povinný Poskytovateľovi poskytnúť súčinnosť a všetky informácie, ktoré má k dispozícii a sú relevantné pre vykonanie Stavebných prác. Zákazník je taktiež povinný vykonať v mieste vykonania Stavebných prác potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia Poskytovateľa alebo iných osôb poverených Poskytovateľom na výkon Stavebných prác. V prípade, ak Zákazník poruší povinnosti uvedené v tomto ustanovení, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 
3.4. Ak Zákazník poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť, Poskytovateľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu Stavebných prác, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí Zákazník uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od Zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne.
3.5. Ak má Zákazníkom dodaný materiál potrebný na vykonanie Stavebných prác nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, Poskytovateľ je povinný na to Zákazníka bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnakú povinnosť má Poskytovateľ aj vtedy, ak Zákazník žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné. Ak Zákazník napriek upozorneniu Poskytovateľa trvá na Objednávke, Poskytovateľ môže od Zmluvy odstúpiť. 
 
 
4. CENA ZA VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁC
 
4.1. Zákazník je povinný za vykonanie Stavebných prác zaplatiť Cenu.
4.2. Zákazník berie na vedomie, že Cenová ponuka nemusí odrážať skutočnú Cenu za vykonané Stavebné práce, nie je záväzná a môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu určená len odhadom. Ak Poskytovateľ dodatočne zistí, že bude treba Cenovú ponuku podstatne prekročiť, Zákazníka bez meškania písomne (e-mailom, SMS) upozorní a oznámi mu novourčenú Cenu. 
4.3. Zákazník je oprávnený po oznámení novourčenej Ceny od Zmluvy odstúpiť; ak od Zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi sumu pripadajúcu na vykonané Stavebné práce a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej Cenovej ponuky, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia Zmluvy majetkový prospech. 
4.4. Ak Zákazník neodstúpi od Zmluvy podľa bodu 4.2. bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za vykonané Stavebné práce novourčenú vyššiu Cenu. 
4.5. Cenu za vykonané Stavebné práce platí Zákazník až po ukončení Stavebných prác, prípadne, ak sa Strany dohodnú, časť Ceny za Stavebné práce môže byť zaplatená počas vykonávania Stavebných prác.
 
 
5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY STAVEBNÝCH PRÁC
 
5.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Stavebných prác, ktoré Stavebné práce mali pri prevzatí zo strany Zákazníka. 
5.2. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady Stavebných prác a spôsob vybavenia reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku Poskytovateľa, ktorý je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. 
 
 
6. OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY NA DIAĽKU
 
6.1. Ustanovenia tohto článku VOP sa týkajú iba Zákazníkov, ktorí sú Spotrebiteľmi a ktorí uzatvorili s Poskytovateľom Zmluvu prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie alebo telefonicky.
6.2. Zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo telefonicky so Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom sa považuje za Zmluvu uzatvorenú na diaľku podľa ustanovenia § 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku. 
6.3. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom a uzatvoril s Poskytovateľom Zmluvu na diaľku podľa bodu 6.2. je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Formulár na odstúpenie od Zmluvy je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa.
6.4. Akceptáciou týchto VOP Zákazník vyhlasuje, že bol s možnosťou odstúpiť od Zmluvy podľa tohto článku bodu oboznámený.
6.5. Prípadné spory vzniknuté medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Spotrebiteľovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Poskytovateľa, e-mailom na adrese: info@secostav.sk
6.6. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 
 
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
7.1. Poskytovateľ v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky alebo vykonaním Stavebných úprav spracúva Osobné údaje a zabezpečuje ochranu Osobných údajov osôb (Zákazníkov), ako dotknutých osôb, v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona. 
7.2. Zákazník potvrdením týchto VOP potvrdzuje, že bol zo strany Poskytovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých jeho právach, ako dotknutej osoby a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona.
7.3. Bližšie informácie k spracúvaniu Osobných údajov Zákazníka a práv Zákazníka v súvislosti so spracúvaním jeho Osobných údajov, vrátane práva na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, sú uvedené v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov“ dostupné na webovej stránke Poskytovateľa. 
 
 
8. UKONČENIE ZMLUVY
 
8.1. Zmluvu je možné ukončiť len v prípadoch a za podmienok stanovených týmito VOP a/alebo právnymi predpismi.
 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
9.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke.
9.2. Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9.3. Ak dôjde medzi Zákazníkom a Poskytovateľom k uzatvoreniu osobitnej písomnej zmluvy, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred VOP.
9.4. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie VOP (alebo ich časť) je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP (alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia). Poskytovateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení VOP (alebo ich časť) je neplatné(á), neúčinné(á) a/alebo nevykonateľné(á), nahradí dotknuté ustanovenie (alebo jeho časť) ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať princípom dohodnutým v týchto VOP.
9.5. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Zákazníkom zo Zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. Ustanovenia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov tým nie sú dotknuté.