secostav.sk
true
REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
 
1) ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
1.1. Spoločnosť SECOSTAV s.r.o., so sídlom Mierová 1749/6, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 54 659 817, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 162119/B (ďalej len „Poskytovateľ“), ako vykonávateľ Stavebných prác (ako je tento pojem definovaný vo VOP), týmto v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (tak ako je tento pojem definovaný nižšie) vydáva tento Reklamačný poriadok (tak ako je tento pojem definovaný nižšie).
1.2. Účelom tohto Reklamačného poriadku je poskytnutie informácií Zákazníkom Poskytovateľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie Stavebných prác.
1.3. Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa www.secostav.sk 
 
 
2) DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA
 
Pojmy uvedené v tomto Reklamačnom poriadku veľkým začiatočným písmenom majú význam (i) aký im prikladajú všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa dostupné na jeho webovej stránke https://secostav.sk/obchodne-podmienky a (ii) aký im prikladá tento Reklamačný poriadok. V prípade rozporu medzi Reklamačným poriadkom a VOP, majú prednosť ustanovenia VOP.
 
2.1. „Reklamáciou“ sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Stavebných prác dodaných Poskytovateľom.
2.2. „Reklamačným poriadkom“ sa rozumie tento reklamačný poriadok. 
2.3. „Vybavením reklamácie“ sa rozumie ukončenie reklamačného konania, a to niektorým z nasledovných spôsobov:
    a) odstránením vady,
    b) vrátením Ceny účtovanej za Stavebné práce, 
    c) vyplatením primeranej zľavy z Ceny účtovanej za Stavebné práce, alebo 
    d) odôvodnené zamietnutie Reklamácie.
2.4. „Zákonom o ochrane spotrebiteľa“ sa rozumie zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 
 
3) UPLATNENIE REKLAMÁCIE 
 
3.1 Reklamovať u Poskytovateľa je možné Stavebné práce, ktoré boli vykonané Poskytovateľom.
3.2 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré majú Stavebné práce pri prevzatí Zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vykonaných Stavebných prác v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si Zákazník pri zákazke vymienil.
3.3 Poskytovateľ zodpovedá za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného Zákazníkom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak Zákazníka na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.
3.4 Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť u Poskytovateľa, a to bez zbytočného odkladu po zistení vady vykonaných Stavebných prác najneskôr do 18 mesiacov odo dňa poskytnutia prevzatia vykonaných Stavebných prác. Ak Zákazník prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť. Ak sa vady u Poskytovateľa neuplatnili v lehote podľa tohto bodu, práva zo zodpovednosti za vady Zákazníkovi zanikajú.
3.5 Zákazník je oprávnený si Reklamáciu uplatniť ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:
    (i) písomne alebo osobne na adrese: Mierová 1749/6, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.
    (ii) e-mailom na e-mailovej adrese: info@secostav.sk
3.6 Pri uplatnení Reklamácie je Zákazník povinný uviesť minimálne nasledovné údaje:
    • svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail);
    • číslo Objednávky (ak bolo pridelené);
    • označenie a popis vady vykonaných Stavebných prác a spôsob, akým sa vada prejavuje / prejavila, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Zákazníka došlo k vade;
    • uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie, prípadne ďalšie potrebné údaje. 
V prípade Reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovania Ceny za Stavebné práce, je Zákazník povinný uviesť aj deň realizácie platby, ktorej sa Reklamácia týka.
3.7 Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávne alebo neúplné údaje uvedené Zákazníkom pri Reklamácii, na ktorých opravu alebo doplnenie nie je možné Zákazníka vyzvať.
3.8 Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Zákazník uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď bola Reklamácia doručená Poskytovateľovi v súlade s týmto článkom Reklamačného poriadku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 3.4. tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Zákazník ani na výzvu Poskytovateľa neopraví alebo nedoplní chýbajúce údaje, Reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 
 
4) VYBAVENIE REKLAMÁCIE A SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
 
4.1 Pri uplatnení Reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Zákazníkovi oznámenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o Vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
4.2 Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.
4.3 Ak sa na vykonaných Stavebných prácach vyskytla vada, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.
4.4 Zákazník má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:
    (i) ak vykonané Stavebné práce vykazujú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vykonané Stavebné práce mohli riadne využiť;
    (ii) ide o odstrániteľné vady, avšak Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady na vykonaných Stavebných prácach riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach;
    (iii) ide o odstrániteľné vady, avšak Zákazník nemôže pre väčší počet vád vykonané Stavebné práce riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu vykonaných Stavebných prác; a
    (iv) Poskytovateľ nevybavil reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
4.5 Ak sa na vykonaných Stavebných prácach objavia iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia užívaniu vykonaných Stavebných prác, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Ceny Stavebných prác.
4.6 Pri Vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy Ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Stavebných prác. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Poskytovateľ.
4.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť Reklamáciu, ak boli vady Stavebných prác spôsobené: 
    (i) okolnosťami nezávislými od vôle Poskytovateľa;
    (ii) neodborným alebo neoprávneným konaním Zákazníka alebo iných tretích osôb, ktorým Zákazník umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah; alebo
    (iii) ak Zákazník neuplatnil Reklamáciu bezodkladne po tom, keď vadu zistil.
4.8 Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie podľa predchádzajúceho bodu má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
4.9 Po Vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Zákazníkovi protokol o Vybavení reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia, ktorý je potvrdením o Vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním protokolu Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z Reklamácie vyplýva.
4.10 O Vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Zákazníka zaslaním e-mailu na ním uvedenú e-mailovú adresu spolu s protokolom (prípadne aj oznámením o prijatí Reklamácie) a to v prípade, ak Zákazník požiadal o zaslanie informácie o vybavení Reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Zákazník požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle protokol (prípadne aj oznámením o prijatí Reklamácie) na kontaktnú adresu Zákazníka uvedenú v Reklamácii.
4.11 Poskytovateľ vedie evidenciu o reklamácií a predloží ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o Reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe Vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie.
 
 
5) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
5.1. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP a Poskytovateľ si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu Zákazníka. Akékoľvek zmeny Reklamačného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti. 
5.2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke.